فضای میزبانی Windows 2012 R2 سرور آمریکا

پلن 220MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 220 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 2 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 3 عدد
تعداد دیتابیس 3 عدد

پلن 550MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 550 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 3 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 4 عدد
تعداد دیتابیس 4 عدد

پلن 1100MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 1100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 4 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 5 عدد
تعداد دیتابیس 5 عدد

پلن 2200MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 2200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 5 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 6 عدد
تعداد دیتابیس 6 عدد

پلن 5500MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 5500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 6 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 7 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد

پلن 11000MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 11000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 7 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 8 عدد
تعداد دیتابیس 8 عدد

پلن 22000MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 22000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 8 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 9 عدد
تعداد دیتابیس 9 عدد

پلن 55000MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 55000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 9 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 10 عدد
تعداد دیتابیس 10 عدد