فضای میزبانی Linux سرور آمریکا

پلن 220MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 220 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 2 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 3 عدد
تعداد دیتابیس 3 عدد

پلن 550MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 550 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 3 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 4 عدد
تعداد دیتابیس 4 عدد

پلن 1100MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 1100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 4 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 5 عدد
تعداد دیتابیس 5 عدد

پلن 2200MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 2200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 5 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 6 عدد
تعداد دیتابیس 6 عدد

پلن 5500MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 5500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 6 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 7 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد

پلن 11000MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 11000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 7 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 8 عدد
تعداد دیتابیس 8 عدد

پلن 22000MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 22000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 8 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 9 عدد
تعداد دیتابیس 9 عدد

پلن 55000MB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل cPanel
فضای میزبانی 55000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 9 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 10 عدد
تعداد دیتابیس 10 عدد